Interactieve presentaties – NUT-Docentendag 2018

Beperkt aantal deelnemers per atelier!

 

1. English Language Support Online: De aansluiting tussen feedback, leerlijnen en uitstroomeisen

Nel de Jong – VU-NT2
Toegepaste Taalwetenschap van de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt gewerkt aan een omvattend taalbeleid, waarin onder andere taalvaardigheidseisen zijn geformuleerd voor studenten. Niet alleen worden instroomeisen vastgesteld, ook worden uitstroomeisen geformuleerd. Zo zouden studenten aan het eind van het eerste jaar het C1-niveau behaald moeten hebben, of het nu gaat om het Engels van studenten in een Engelstalige opleiding of om het Nederlands als tweede taal bij studenten in Nederlandstalige opleidingen. Daarnaast zullen per opleiding leerlijnen en eindtermen voor communicatieve (talige) vaardigheden worden geëxpliciteerd.

Studenten moeten worden ondersteund om deze uitstroomeisen te behalen door hun docenten. Maar een docent bij bijvoorbeeld Economie of Computer Science die zelf een goede schrijfvaardigheid Engels heeft, voelt zich wellicht niet in staat om studenten te ondersteunen in het bereiken van een hogere taalvaardigheid. Daarnaast vragen het volgen van leerlijnen en het bereiken van eindtermen voor taalvaardigheid om consistente feedback en beoordeling, of die nu komt van verschillende docenten in hetzelfde vak of van docenten van vakken in verschillende leerjaren.

Om docenten te ondersteunen en feedback te laten aansluiten bij leerlijnen en uitstroomeisen is English Language Support Online (ELS Online) ontwikkeld. Met dit feedbacksysteem kunnen docenten efficiënt en effectief feedback geven op de tekststructuur, academische stijl, talige correctheid (grammatica, woordenschat en interpunctie) en helderheid van de teksten van studenten. Het systeem bestaat uit vier onderdelen: een set feedbackcategorieën voor veel-voorkomende problemen, hints om die problemen op te lossen, webpagina’s met aanvullende uitleg en online oefeningen waarmee studenten hun taalkennis kunnen uitbreiden. Het systeem is universiteitsbreed beschikbaar. Voor het academisch Nederlands, voor zowel moedertaalsprekers als tweedetaalleerders, zal eenzelfde systeem ontwikkeld worden.

In de presentatie laten we zien hoe ELS Online is opgebouwd en hoe het aansluit op de leerdoelen van de vakken in de academische kern van de opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de VU.

 

2. Online schrijven – live feedback

Kasper Maes
Radboud in’to Languages, Nijmegen

Schrijfopdrachten in de les? Dat is best ingewikkeld en kost veel tijd. Bij grote groepen heb je nauwelijks zicht op het schrijfproces. Om nog maar te zwijgen over hoe feedback te geven op al die verschillende teksten. Rondlopen en hier een daar wat aanwijzingen geven? Het handschrift is vaak niet te lezen! En als er een interessante fout wordt gemaakt, hoe krijg je die dan aan de rest uitgelegd? Zelf de zin op het bord schrijven en door de leerders laten overschrijven?

Gelukkig is daar de open source software/website Etherpad. Met deze online schrijftool kun je cursisten tegelijkertijd op dezelfde pagina laten schrijven, op hun eigen device (laptop, tablet of smartphone) en in hun eigen kleur. Het schrijfproces is live te volgen en eventueel stop te zetten om feedback te geven aan individuele deelnemers of centraal. Als de cursisten klaar zijn, kun je de schrijfopdrachten centraal bespreken of in groepen, met gebruik van dezelfde website. Achteraf hebben de cursisten niet alleen hun eigen tekst, maar ook die van de andere cursisten voorzien van feedback en al. Doordat het geven van feedback zowel tijdens het schrijven als achteraf live en (direct) centraal mogelijk is, geeft dit het maken van schrijfopdrachten in de les een nieuwe dimensie. De tool kan zowel in groepen (tot maximaal 15 personen) als in een-op-een trainingen worden gebruikt. Verder is het mogelijk om de tool zowel in groepslessen als online cursussen in te zetten. In deze presentatie laat ik zien hoe de tool werkt en geef ik tevens enkele voorbeelden van hoe je de tool in de taalles kunt gebruiken.

 

3. Feedback in online onderwijs NT2

Jeroen van Engen en Birgit Lijmbach
Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

Sinds februari 2015 verzorgen we als Talencentrum van de RUG ook online NT2-onderwijs aan groepen. We onderscheiden daarin twee stromen: de Mooc Introduction to Dutch, en de cursussen Online Dutch.  De eerste is gratis, voor het tweede type betaalt de cursist lesgeld. We introduceren deze twee typen cursussen kort, om snel over te gaan naar het eigenlijke onderwerp: feedback.

In beide varianten geven we als docenten feedback op de producten van de deelnemers, de cursisten.

Bij de Mooc, die massaal is en gratis, is die feedback incidenteel, beperkt en zo algemeen mogelijk en op schriftelijke producten. Daarnaast sturen we algemene mails met algemene feedback.

Bij Online Dutch geven we feedback op zowel schriftelijke als mondelinge producten.

Alle schriftelijke producten van alle cursisten krijgen individuele feedback. We zullen laten zien wat voor feedback we geven en hoe uitgebreid die is.

De cursisten sturen ook mondelinge producten in, vergelijkbaar met schrijfwerk dat wordt ingeleverd. Ook hierop krijgen ze feedback, geschreven en/of met audio/video.

Daarnaast organiseren we groepsgesprekken via Skype. De cursisten spreken in een subgroepje van 3 of 4, met een docent, en voeren een aantal taken uit. De docent geeft mondeling feedback en maakt aantekeningen die op het platform worden gezet.

In onze presentatie willen we ingaan op de aard van de feedback en de kwaliteit ervan. Ons inziens is kwaliteit van de feedback sterk afhankelijk van de structuur van de opdracht. Het is dus zaak om bij online onderwijs ook duidelijk te zijn in het doel van de opdrachten. Bovendien is het van belang goede instrumenten aan te bieden om productie in te sturen en om feedback te geven. Dan is het mogelijk om met online onderwijs dezelfde kwaliteit en resultaten te bereiken als met face-to-face, en soms zelfs een meerwaarde te leveren, met name op het gebied van feedback.

 

4. Feedback op schrijfproducten van (eerstejaars) studenten

Nicky Heijne
Instituut Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) / Universiteit van Amsterdam

Bij alle studierichtingen in het hoger onderwijs worden bij een groot deel van de (eerstejaars)studenten deficiënties geconstateerd op het gebied van de schrijfvaardigheid. Docenten worden geconfronteerd met teksten van studenten waarin structuur en samenhang ontbreken, teksten waarin sprake is van verkeerde woordkeus, vocabulaire dat niet passend is, verhaspelde uitdrukkingen en te persoonlijke notities. In de teksten staan bovendien vaak grammaticale fouten en spelfouten.

Op diverse faculteiten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn er om die reden remediërende programma’s in het leven geroepen die erop gericht zijn de taalproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de schrijfvaardigheid. Zo wordt bijvoorbeeld bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de UvA aan het begin van de studie bij alle eerstejaarsstudenten een diagnostische schrijftoets afgenomen. Studenten die onvoldoende scoren, worden doorverwezen naar een cursus Beter Schrijven waarin de basisvaardigheden academisch schrijven worden aangeleerd en geoefend. De Faculteit Wis- en Natuurkunde laat alle eerstejaars studenten een werkstuk/verslag maken dat wordt nagekeken door een vakdocent en door een taaldocent van het INTT die uitgebreid, persoonlijke feedback geeft op de schrijfvaardigheid.  Deze screening door een taaldocent vindt ook plaats bij Informatiekunde. Er is aan het INTT een schrijfcentrum opgericht dat toegankelijk is voor studenten van alle studierichtingen. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden  medewerkers van het INTT  de MOOC: Beter schrijven in het hoger onderwijs die eind januari 2018 online gaat en gratis en voor iedereen toegankelijk is. In al deze projecten speelt het geven van feedback een belangrijke rol.

In de presentatie komen de volgende aspecten aan de orde:

Waarom corrigeer je?

Waarop corrigeer je?

Hoe corrigeer je?

  • – Feedback met correctiecodes.
  • – Effectieve inzet van peerfeedback

 

 

5. Permanente evaluatie en de rol van feedback: casus ‘Nederlandse taalbeheersing’

Hanneke Vanhellemont
Vrije Universiteit Brussel – ACTO

De doelen van het opleidingsonderdeel ‘Nederlandse taalbeheersing’, een verplicht vak voor eerstejaarsstudenten Taal- en Letterkunde en Toegepaste Taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel, zijn: 1. de schriftelijke taalvaardigheid vergroten; 2. een neutrale uitspraak van het Standaardnederlands hanteren; 3. de presentatievaardigheden verbeteren. De beoordeling van de studenten stoelt volledig op permanente evaluatie. Dit vereist dat studenten doorheen het academiejaar op regelmatige basis feedback krijgen over hun werk en de vooruitgang die ze boeken.

Deze presentatie biedt een overzicht van de verschillende manieren waarop de studenten feedback krijgen, zowel voor schriftelijke als voor mondelinge taalbeheersing. Voorbeelden van good practices zijn schriftelijke individuele feedback, mondelinge individuele feedback, individuele feedback in groep, klassikale feedback, peer-to-peerevaluatie, herhaalde feedback, feedbacksessies in kleine groepjes.

 

6. Feedback Across Cultures

Kristina Preiksaityte
Intercultural Competence section of the Language Centre at the University of Groningen

‘Giving feedback – especially when it is negative – is a sensitive business at the best of times. It can be made a lot worse if the person receiving feedback believes he or she has been spoke to rudely. Precisely what constitutes rudeness, however, varies enormously from place to place’.

Erin Meyer, ‘The Culture Map’

In some cultures, negative feedback to a colleague is provided frankly, bluntly, and honestly. Negative messages stand alone, are not softened by positive ones and are usually given to an individual in front of a group. By contrast, there are cultures where negative feedback to a colleague or a peer is provided softly, subtly, and diplomatically. Positive messages are used to wrap negative ones and criticism is given only in private.

In the context of internationalizing higher education, how can we give constructive feedback in a sensible and competent manner, taking into account the subtle differences in communication patterns? This workshop shall provide techniques for giving feedback in a multicultural setting.

 

7. De SAM-schaal als hulpmiddel bij het beoordelen van vaardigheden

Sofie de Laat
Vrije Universiteit Brussel SLO Nederlands – TA Jette

SAM-schaal staat voor ‘Schaal voor meting van Attitudes en Vaardigheden’. Het is een instrument om leerlingen, cursisten, studenten, werknemers… te begeleiden, te stimuleren en te beoordelen op een gestructureerde en transparante wijze. De schaal kan op verscheidene manieren ingezet en ingevuld worden en leidt tot een positief en stimulerend klasklimaat.

De workshop zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel toon ik hoe je een SAM-schaal opstelt voor spreek- en schrijfvaardigheid en geef ik heel wat voorbeelden uit mijn eigen lespraktijk. De verschillende toepassingen komen eveneens aan bod. In het tweede deel maken jullie aan de hand van een aangereikt sjabloon een SAM-schaal op voor minstens één spreek- of schrijfopdracht.

 

8. Feedback in een internationale groep studenten.

Erick van den Bercken
Babel Utrecht

Veel taalgroepen bij de universitaire taalcentra bestaan uit studenten met verschillende nationaliteiten die vaak gewend zijn om op verschillende manieren met hun docenten of medestudenten te communiceren. Hierbij speelt hun culturele achtergrond een belangrijke rol. De positie van de docent, de mate van directheid van communiceren en of studenten meer gewend zijn aan een groepscultuur of een individualistische cultuur zijn factoren die het accepteren of geven van feedback beïnvloeden.

Hoe kun je studenten meer bewust maken van verschillende manieren van communiceren en hoe kun je een ‘safe learning environment’ creëren voor het geven van praktische feedback?

In de workshop zullen naast aandacht voor die bewustwording ook praktische tips worden besproken.