NUT-themamiddag over Taalbeleid

Op 5 februari organiseerde de NUT een themamiddag over Taalbeleid op de Wageningse campus. Doel van deze middag was om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen in de aanloop naar de nieuwe Wet Internationalisering in Balans.

De ca. 50 deelnemers waren afkomstig van Nederlandse en Vlaamse talencentra, de Taalunie, het ministerie van OC&W en het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs. Drie sprekers boden verschillende perspectieven op het thema: em. prof. Carel Jansen gaf een stand van zaken van de wet en benadrukte de rol van de Taalunie in de advisering rondom taalvaardigheid. Frank van Splunder vergeleek daarna het Vlaamse taalbeleid met de situatie in Nederland. Tot slot presenteerde prof.dr. Folkert Kuiken de resultaten van de enquête die de NUT hield onder haar leden. Alle presentaties zijn aan de deelnemers toegestuurd.

Het tweede deel van de middag werd besteed aan uitwisseling: in twee rondes konden de deelnemers meepraten over onderwerpen als aanbod voor studenten, taalvaardigheid van docenten en hoe om te gaan met zaken als gebrek aan visie en financiële middelen. Na de plenaire terugkoppeling, geleid door Inez Zondag, was er een borrel. Deze middag toont de kracht van ons netwerk en de bereidheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Op de dag na de themamiddag verscheen het Advies wetsvoorstel Wet internationalisering in balans | Advies | Onderwijsraad en het wachten is nu op de zelfregievoorstellen van universiteiten en hogescholen (feb.). Dit voorjaar nog moet er een herzien wetsvoorstel naar de Raad van State.
En in het tweede kwartaal van dit jaar gaat dat vervolgens naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Een mogelijke invoering wet is gepland voor januari 2025.

(Judith Arns, Wageningen in’to Languages, Wageningen University & Research)