Themagroep NT2 – NUT-conferentie Antwerpen

Omdat er op het gebied van inburgering veel gebeurt, heeft de themagroep NT2 dit jaar weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Bij de jaarvergadering waren dan ook 17 leden aanwezig.

Vanuit de themagroep vertegenwoordigt Astrid ons bij een halfjaarlijks overleg met experts op het gebied van het onderwijs Nederlands bij de Taalunie  en Maud woont namens de NUT de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de klankbordgroep Blik op Werk bij. Door het jaar heen informeren ze de overige themagroepleden en tijdens de vergadering doen ze ook altijd nog mondeling verslag en beantwoorden ze vragen van de collega’s.

Een terugkerend thema is onze relatie met de BVNT2. Afgelopen jaar is er meerdere keren contact geweest met de BVNT2 in verband met de instelling van het beroepsregister voor docenten NT2 en hierbij vinden we dat we niet serieus worden genomen. Besloten is om namens de themagroep weer een mail te sturen. Het programma van de BVNT2-conferentie ziet er dit jaar beter uit maar toch zullen we als themagroep een keer per jaar extra bij elkaar komen om vakinhoudelijke onderwerpen met elkaar te bespreken

Naast deze meer politieke, bestuurlijke bespreekpunten was er gelukkig ook voldoende ruimte om met elkaar over inhoudelijke thema’s van gedachte te wisselen. Zo hebben we besproken hoe NT2-leerders een woordenschat van zo’n 12.000 woorden kunnen verwerven. Dit aantal moeten ze nl. beheersen om aan het eind van niveau B2 klaar te zijn voor het Staatsexamen NT2 programma II. Uit de beschikbare lesmethodes leren ze ongeveer de helft van het benodigde aantal. Hoe zorg je er als docent voor dat ze de andere helft zelf leren? Hiervoor zijn allerlei ervaringen en tips met elkaar gedeeld.

Ook hebben we in subgroepjes gesproken over cursussen boven B2-niveau. Welke materialen gebruik je? Toets je? Zo ja, hoe? Hoeveel contacturen heeft de cursus? Wat is de studielast? Er zijn zowel verschillen als overeenkomsten in het aanbod van de verschillende talencentra. Het uitwisselen van onze ervaringen gaf weer stof tot nadenken over het eigen cursusaanbod.

Omdat we in de lessen allemaal geconfronteerd worden met gebruik van sociale media in en buiten de les, hebben we elkaar geïnformeerd over de afspraken die hierover gelden bij de verschillende talencentra. In verband met strengere privacywetgeving is dit voor ieder van ons een aandachtspunt.

Tot slot hebben we het gehad over verschillende NT2-toetsen: de plaatsingstest Nederlands, TANG-toetsen, de RU-toets en de Staatsexamens NT2.

Zoals eerdere jaren kwamen we eigenlijk tijd te kort…

(Maud Beersmans, Babel, Universiteit Utrecht)