Themagroep Vertalen – NUT-conferentie Groningen

De themagroep Vertalen was tijdens deze NUT-dagen helaas maar met een klein groepje (zie foto), wat onder andere te wijten was aan het feit dat de groep precies een maand eerder ook al bij elkaar was gekomen – toen juist met een recordaantal van 14 leden – voorafgaand aan de door themagroeplid Steven Ralston in Eindhoven georganiseerde universitaire taal- en terminologiedag. Het voordeel van het beperkte aantal aanwezigen was wel dat het voorstelrondje kort kon worden gehouden en we snel de diepte in konden.

We begonnen met een update van het HOTNeV-project door Julia Harvey (Groningen). 2017 stond voor de themagroep Vertalen grotendeels in het teken van dit project, waarin onder leiding van Julia door een stuur- en werkgroep een database van Engelse hogeronderwijstermen en Nederlandse vertalingen werd aangelegd. De werkgroep, die bestaat uit de themagroep aangevuld met een aantal andere experts, is het afgelopen jaar in mei en in oktober bijeengekomen om te proberen consensus te bereiken over zoveel mogelijk Engelse termen en hun vertalingen. Ook in 2018 zal de HOTNeV-werkgroep weer een aantal maal vergaderen, met als doel om samen met de stuurgroep te komen tot een database van gefiatteerde termen die groot genoeg is om aan de besturen van de universiteiten in het Nederlands taalgebied ter goedkeuring voor te leggen.

Na HOTNeV was het tijd voor het volgende punt op de agenda: de brokeraanbesteding van Radboud in’to Languages. Nadat er sinds begin 2017 verschillende varianten de revue waren gepasseerd, zijn uiteindelijk de contractering en facturering rondom de vertaaldiensten en taaltrainingen van In’to de afgelopen maanden aanbesteed aan een broker. Driessen HRM is hierbij het beste uit de bus gekomen. In’to ziet de samenwerking met deze broker, die de komende tijd zal worden doorgesproken en geïmplementeerd, met vertrouwen tegemoet.

Na een korte pauze, waarin er onder andere aandacht was voor bijzondere talen (zie foto), nam Antwerps lid Samantha Brunt het woord om een discussie te leiden over het Europees kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus EN 15038. Hierbij kwamen ook andere soorten accreditaties voor (academische) vertaalbureaus aan bod. De meningen liepen uiteen over het nut van een dergelijke accreditatie, al was er wel consensus over het feit dat het al of niet hebben ervan op zich weinig zegt over de kwaliteit van de gehanteerde processen of geleverde producten. Uiteindelijk staat of valt die, met excuses voor de open deur, toch met de (personele) invulling die aan de vertaalwerkzaamheden wordt gegeven.

Aan het slot van de vergadering had themagroeplid van het eerste uur Nigel Hillen, die zowel de groep als Taalcentrum-VU gaat verlaten vanwege zijn pensionering, nog de gelegenheid om bij de aanwezigen onder de aandacht te brengen dat hij in de vertaalwereld actief zal blijven als freelance vertaler. Verschillende leden gaven meteen aan hem graag op te nemen in hun bestand. Ook al neemt Nigel van velen van ons dus nog niet echt afscheid, wil ik toch graag van de gelegenheid gebruik maken om hem op deze plek nogmaals hartelijk te bedanken voor zijn immer positieve en constructieve bijdrage aan het reilen en zeilen van de themagroep en hem heel veel succes te wensen in zijn nieuwe carrière.

(Bert Keurentjes, NUT-themgroepvoorzitter Vertalen)