Wat gebeurt er in de NUT-themagroepen?

Op de NUT-conferentie in Enschede vond de jaarlijkse vergadering van de themagroepen plaats. De themagroepvoorzitters lichten kort toe wat er besproken werd.

 

Vertalen

De opkomst op de themagroepvergadering was gering, maar de thema’s op de agenda waren actueel en belangrijk en de drie aanwezigen hadden een geanimeerde, constructieve en gezellige bijeenkomst. Allereerst waren er huishoudelijke zaken betreffende het rouleren van het voorzitterschap en het bespreken van de bezigheden die daarbij horen, waartoe een overzicht was opgesteld dat tijdig van tevoren aan alle themagroepleden verzonden was om te bekijken en op te reageren. Met de nodige feedback per e-mail en een vlotte bespreking ter plekke konden dit overzicht en de voorgestelde planning na een kleine aanpassing goedgekeurd en vastgesteld worden. Allen waren het erover eens dat het voortbestaan van de themagroep en het contact met collega’s in deze voor vertalers onzekere tijden van AI, MT en teruglopende opdrachten van groot belang is. Daarna volgde een informatieve introductie door Graeme Cunningham van Saxion Hogeschool over het hoofdthema, namelijk bestaanszekerheid voor vertalers. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk schetste hij een beeld van de onzekere situatie waarin vertalers zich bevinden, diverse oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. Aan de hand van deze drie thema’s vulden hij, Lonneke Dortmans en Kim Middel een schema in waarin deze puntsgewijs in kaart gebracht en besproken werden. Na een korte koffiepauze werd deze bespreking en het brainstormen voortgezet en tot ieders tevredenheid afgerond, waarna Kim de anderen meenam voor een wandeling over de campus voor een kleine kennismaking met de UT. Zo was de ochtend in een oogwenk om; we waren blij weer met elkaar te kunnen praten om ervaringen te delen. We hopen dat de bijeenkomst van volgend jaar op meer deelnemers kan rekenen, zodat we elkaar kunnen blijven ondersteunen en alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten kunnen houden.

(Kim Middel, themagroepvoorzitter Vertalen)

 

Moderne Vreemde Talen

Na een zonnig weerzien op donderdag met leuke workshops en diner vond op vrijdagmorgen 15 maart de jaarvergadering van de themagroep MVT plaats met 12 deelnemers. Het onderwerp was deze keer: ‘AI: uitwisselen van best practices /pilots/ideeën/tips. Wat is het beleid? Wat zijn kansen/zorgen? Waar loop je tegenaan?’ In groepjes hebben we met elkaar gedeeld waar we binnen de verschillende talencentra mee bezig zijn. Duidelijk is dat we met z’n allen aan het experimenteren en aan het zoeken zijn. En dan is het goed om ook te kijken hoe andere talencentra het aanpakken.  AI is een actueel en groot onderwerp waar veel over te zeggen en te ontdekken valt. Dat bleek ook bij het bepalen van de onderwerpen voor de komende onlinebijeenkomsten waar AI aan kop ging. Dus over dit onderwerp zijn we voorlopig nog niet uitgepraat.

Daarnaast hebben we gesproken over minder toestroom in bepaalde talencursussen, motivatieproblemen en talencafés.

Een volgende onlinebijeenkomst van de themagroep MVT zal worden georganiseerd in juni.

(Kathelijn Jacobs, themagroepvoorzitter Moderne Vreemde Talen)

 

Toetsing

Met leden uit veertien verschillende talencentra was het volle bak, dat gaf ons de gelegenheid om in groepen over drie onderwerpen na te denken.

Op welke manieren kan de docent gebruikmaken van AI in het feedback- en nakijkproces? Zoals in een eerdere bijeenkomst ook de conclusie was, blijft de vraag hoe ethisch verantwoord het is om toetsen na te kijken met AI. Kun je bijvoorbeeld de privacy van studenten garanderen? Is het vanuit
milieuoogpunt verantwoord AI te laten nakijken? En kun je kwaliteit garanderen als je het nakijken overlaat aan AI? Naast al deze vragen, bedachten we ook een mogelijke toepassing van AI: omdat AI consequent is maar hoger beoordeelt dan mensen, zou AI wel ingezet kunnen worden als tweede beoordelaar, rekening houdend met de afwijking in de beoordeling.

Hoe kan de aansluiting tussen vo en wo op het gebied van (academische) taalvaardigheid verkleind worden? Veel talencentra merken dat veel studenten aan het begin van hun studie niet het vereiste Nederlandse taalvaardigheidsniveau hebben. Verschillende oplossingen die we bespraken om dit verschil te overbruggen zijn: docenten van middelbare scholen uitnodigen mee te lopen met colleges aan de universiteit zodat ze een beeld krijgen van de verwachtingen; workshops aanbieden aan docenten van middelbare scholen waarin we deze verwachtingen uitleggen en vertellen wat (ook
niet-taal)docenten kunnen doen om de taal van hun leerlingen te bevorderen; contact zoeken met uitgevers van educatief lesmateriaal. We zijn voornemens om voor dit laatste idee een bijeenkomst te organiseren met verschillende uitgevers om informatie uit te wisselen en hen eventueel van advies te voorzien. Hiervoor hebben we eveneens de leden van de themagroep Academisch taalgebruik uitgenodigd.

Wat is de ideale hoeveelheid of dichtheid van feedback? Bijna iedereen herkent dat het lastig is de studenten van adequate feedback te voorzien in de korte feedbacktijd die we hebben, en dat
studenten de feedback niet altijd verwerken zoals gehoopt. We hadden veel ideeën om dit probleem te ondervangen. Eén ervan is door duidelijk aan te geven waarop je hebt beoordeeld zodat studenten weten dat er misschien meer aan de hand is met de tekst, zodat je jezelf als docent in kunt dekken voor niet-benoemde fouten. De andere is om volgens de methode van Geef ze het nakijken zeer summiere feedback te geven en in de les tijd in te bouwen om studenten hier vragen over te laten stellen.

(Jorieke Reinders, themagroepvoorzitter Toetsing)

 

Academisch taalgebruik

Tijdens onze recente bijeenkomst hebben we allemaal een korte pitch gehouden over een thema of ontwikkeling waarmee we bezig zijn geweest. Er was een drietal focusgebieden die eruit leken te springen vanwege de vele gerelateerde initiatieven en projecten die werden genoemd. Het eerste focusgebied was taalbeleid in het hoger onderwijs: velen van ons zijn bezig met discussies en activiteiten met betrekking tot taalbeleid, zoals bijeenkomsten over het wetsvoorstel Internationalisering in Balans en de implementatie van taaltoetsing binnen curricula. Daarnaast denken velen van ons na over de ontwikkeling van cursussen over AI gericht  op argumentatie en redeneren en over het aanpassen van cursussen aan de groeiende rol van AI, met een focus op verantwoord gebruik. Het laatste focusgebied gaat over de gevolgen en implementatie van de impact van de nieuwe wet Internationalisering in Balans op het curriculum, net als het aanleren van academisch Nederlands en Engels.

Tijdens de tweede helft van onze vergadering hebben we gesproken over hoe we de kwaliteit van ons zelfontwikkeld lesmateriaal kunnen controleren. Docenten gebruiken vaak hetzelfde materiaal, zonder ervaringen uit te wisselen over hoe ze het toepassen. Wij hebben ervaringen gedeeld over hoe je ondanks verschillende docenten, ervoor zorgt dat de leerdoelen voor studenten consistent blijven.

We zullen elkaar het komend jaar blijven ontmoeten door middel van online themaworkshops. De onderwerpen die we hebben gekozen zijn: het uitwisselen van best practices voor AI in het schrijfproces, het volgen en ontwikkelen van criteria van hoger onderwijsinstellingen in het beleid omtrent AI, en taalontwikkelend onderwijs.

We kijken ernaar uit om komend jaar onze kennis met elkaar te blijven delen!

(Evonne van Genderen, themagroepvoorzitter Academisch taalgebruik)

 

NT2

De themagroep NT2 was naar jaarlijkse gewoonte weer goed vertegenwoordigd op de NUT-bijeenkomst. Met 18 collega’s wisselden we onder de deskundige leiding van voorzitter Céline Schouten bevindingen uit rond verschillende onderwerpen die ons aanbelangen.

Een aantal evergreens passeerden de revue: Blik op werk, de BVNT2, … Fiona van Koot, beleidsadviseur bij de Taalunie, woonde de vergadering bij en informeerde ons over de nieuwste ontwikkelingen bij Platform Onderwijs Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (PONT2).

Vanuit elk talencentrum gaven we mee wat er leeft en dat bleek vaak te overlappen: tekort aan goed opgeleide taaldocenten NT2 voor het steeds groeiend aantal groepen, de uitdagingen van de flipped classroom en zelfstudiepakketten, de rol van ChatGPT, en in Nederland uiteraard de onzekerheid over de WIB …

Het inforondje was zo interessant dat we de bespreking van de vooraf geselecteerde NT2-thema’s hebben uitgesteld naar een online bijeenkomst…

(Céline Schouten, themagroepvoorzitter NT2 – met dank aan Sabine Steemans en Hanneke Wentink)